Kolegji Gjilani

Kolegji “Gjilani” në Gjilan është themeluar në vitin 2006 si institucion privat i arsimit të lartë. Institucioni fillimisht është licencuar  nga MASHT me emrin KOLEGJI UNIVERSITAR „GJILANI“, me seli në Gjilan (nr. i vendimit  të licencës 1538/02-1, më 21.11.2007). Gjatë procesit të akreditimit në vitin akademik 2009/2010, bazuar në udhëzimet e MASHT dhe AKA-së, Institucioni ynë i bashkohet Kolegjit  ILIRIA në Prishtinë, duke vepruar për një vit si Degë e tij në Gjilan. Në vitin akademik 2010/2011, Institucioni përsëri vepron i pavarur si  Bartësi Privat i Arsimit të Lartë Instituti “Gjilani” në Gjilan. Për vitin akademik 2011/2012  ri-akreditohet për periudhën 01.10.2011-30.09.2014, si Bartësi Privat i Arsimit të Lartë KOLEGJI “GJILANI” në Gjilan nga  MASHT Vendimi nr. 190/01B të 11.07.2011 

Kolegji ” Gjilani” ka filluar me punë në vitin akademik 2006/07 me programet e studimeve themelore / Bachelor në Fakultetin Ekonomik me drejtimet: Banka, Financa e Kontabilitet si dhe Menaxhment dhe Informatikë; në Fakultetin Jurdik me drejtimet: Juridik i përgjithshëm dhe Kriminalistikë; në Fakultetin e Edukimit me drejtimet: Parafillor dhe Fillor dhe në Fakultetin e shkencave sociale me drejtimet: Gjuhë angleze dhe Psikologji. Që nga viti 2009/10, Institucioni ynë është profiluar vetëm në ekonomi dhe jurispodencë.

 

Në kuadër të Kolegjit GJILANI funksionojnë këto programe studimi:
1. Banka, financa dhe kontabilitet
2. Menaxhment-informatikë dhe
3. Studime në fushën e jurispodencës - Drejtimi i përgjithshëm

Në përpjekje për të krijuar profilin e tij Kolegji GJILANI po investon në:
• Angazhimin e profesorëve kryesisht të moshës së re;
• Krijimit të imazhit të një institucioni seriz arsimor e hulumtues;
• Përqëndrim në programet bazë të studimeve në fushën e ekonomisë dhe jurispodencës.
• Zgjerimit të formave të bashkëpunimit me univesotetet shqiptare (Shkodër, Durrës)...;
• Në hartimin e strategjisë sociale që realizohet përmes formave të ndryshme dhe që pretendon ta ndjek në plan afatgjatë...

E gjithë kjo pretendohet të arrihet meqë stafi drejtues i këtij Kolegji ka mision të qartë : ai ka për qëllim që t` ju ofroi studentëve opus të diturive dhe metodologji pune për krijimin e shkathtësive dhe shprehive të punës, si dhe ndërtimin e vlerave të mirëfillta njerëzore, profesionale e shkencore, që do të garantonin mirëqenie personale, por edhe kontributin e pritshëm për shoqërinë.

loader